ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμάντιος Θ. Βασιλάκης, Πρέσβης ε.τ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζαφείρης Καραχάλιος,Ιατρός Γυναικολόγος

 


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος Ξύδης, Μηχ. Πληροφορικής
 

ΤΑΜΙΑΣ

Μαρία Ζάγκα, Ψυχολόγος
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα Μπέντια, Κοινωνιολόγος

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία - Νίκος Γιαννιός, Πολ. Μηχ/κός

 

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ενήλικες Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα.
 • Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και 1 μέλος το οποίο αναλαμβάνει την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα του Συλλόγου. Τα πέντε μέλη είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών του με έναν (1) αναπληρωτή τους ( ήτοι εκλέγονται πέντε αναπληρωματικά μέλη).
 • Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) και τα μέλη που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
 1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Οργανωτικού Γραμματέα δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
 4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρεί κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος.
 5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 6. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
 7. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως , ενώ ορίζεται και μία συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία όποιο μέλος επιθυμεί θα λαμβάνει ενημέρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν
 8. Σε τελείως έκτατες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
 9. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
 10. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτατες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί σιωπηρώς, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
 11. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
Κύλιση στην Αρχή
faliros.gr designed by efuture.gr
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account