ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΄΄ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ,
Ο ΦΑΛΗΡOΣ΄΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τίτλος - Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 1
1.1. Ιδρύεται σήμερα 12/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μμ στο Παλαιό Φάληρο Νομού Αττικής το σωματείο με την επωνυμία ΄΄ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ΄΄ και με διακριτικό τίτλο ΄΄ Ο ΦΑΛΗΡOΣ ΄΄ με έδρα το Παλαιό Φάληρο και συγκεκριμένα επί της οδού ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ αρ. 26
1.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι εντευκτηρίων ( λέσχες) του συνδέσμου με έδρα πάντα το Π. Φάληρο. Oι όροι και ο τρόπος λειτουργίας τους θα προσδιορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.3. Το σωματείο θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 2.
Σκοπός του Σωματείου είναι ενδεικτικά :
• Η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για θέματα που αφορούν τον εξωραϊσμό της πόλης καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
• Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δρωμένων που να αφορούν ιδίως σε ιστορικά γεγονότα που να συνδέονται με την πόλη του Παλαιού Φαλήρου αλλά και εν γένει εκπολιτιστικών εκδηλώσεων ιστορικού, μορφωτικού, μουσικοχορευτικού, θεατρικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου
• Η σύσφιγξη των σχέσεων, φιλικών και κοινωνικών, των μελών του Συλλόγου με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας , αλληλεγγύης και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής
• Η καλλιέργεια σχέσεων του Συλλόγου και των μελών του με άλλους Συλλόγους και μέλη τους με παρεμφερείς σκοπούς , για την ανάπτυξη κοινών δράσεων επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου
• Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω
• Η διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων που θα προάγουν την επιστήμη και τον πολιτισμό
• Ο σκοπός αλλά και η εν γένει δραστηριότητα του Σωματείου θα είναι πάντοτε υποστηρικτική και επικουρική της δράσης και του έργου της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής του τόπου και οι σκοποί θα επιδιώκονται πάντα σε αγαστή συνεργασία με τη δημοτική αρχή και τους άλλους Συλλόγους της πόλεως.
2.2. Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του συλλόγου γίνεται με κάθε:
Πρόσφορο νόμιμο μέσο, ιδίως με διαλέξεις, ενημερωτικές ημερίδες, μελέτες, δημοσιεύσεις, κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών ( εν γένει δια μέσου των ΜΜΕ), λειτουργία εντευκτηρίου, παραστάσεις σε Αρχές, παρακολούθηση σεμιναρίων, εορταστικές εκδηλώσεις, ενεργώντας συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, τοπικές ή κρατικές αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Άρθρο 3
ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα.
3.1. Τακτικά μέλη εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αποδεδειγμένα διαμένουν/ ή έχουν την έδρα τους μόνιμα στο Π. Φάληρο για 2 έτη πριν την ημερομηνία εγγραφής τους , ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι Δημότες . Η μόνιμη διαμονή θα αποδεικνύεται ενδεικτικά με διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν την διεύθυνση διαμονής στο Π. Φάληρο ( λογαριασμοί ΔΕΗ , ΟΤΕ , ΕΥΔΑΠ, εκκαθαριστικό εφορίας ) ή/ και με σχετικό Πιστοποιητικό που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του Δήμου για την περίπτωση που είναι Δημότης ή και με μάρτυρες.
Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Επιπλέον θα λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη δύο τουλάχιστον μελών τα οποία θα βεβαιώνουν και το μόνιμο της διαμονής του αιτούντος .Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προθεσμία 20 ημερών να αποφανθεί επί της Αιτήσεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει σε αυτή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης άρνησης στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αμετάκλητα μέσα σε διάστημα 1 μηνός από την ημερομηνία που η αίτηση περιέρχεται σε αυτή .
Το τέλος για την εφάπαξ εγγραφή ορίζεται σε 10 ΕΥΡΩ και καταβάλλεται μαζί με την αίτηση για εγγραφή , είτε στην έδρα του Σωματείου ( στον Ταμία του Συνδέσμου) ή στον ειδικά τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό και θα αποδεικνύεται από σχετική απόδειξη του σωματείου και/ ή παραστατικό κατάθεσης στην Τράπεζα. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των τακτικών και παρέδρων μελών ορίζεται σε 20 Ευρώ. Για κάθε μεταβολή της οφειλόμενης συνδρομής αρμόδιο να αποφασίσει θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι τα πάρεδρα μέλη οφείλουν το ίδιο ποσό εφάπαξ εγγραφής με τα τακτικά μέλη. Ενώ τα επίτιμα μέλη δεν οφείλουν καθόλου συνδρομή ούτε εφάπαξ εγγραφή.

Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν και την ικανότητα για δικαιοπραξία ( πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα)
Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
Η ιδιότητα του μέλος είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου. Επίσης δεν μπορεί να είναι μέλος στο σωματείο πρόσωπο που έχει συγκρουόμενα προσωπικά , κοινωνικά ή επαγγελματικά συμφέροντα με το Σωματείο ή κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σε άλλο Σωματείο του οποίου ο σκοπός έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το σκοπό και τα συμφέροντα που υπηρετεί το παρόν Σωματείο.
3.2. Πάρεδρα μέλη εγγράφονται οι φίλοι του Συλλόγου ( που μπορεί και να μην διαμένουν μόνιμα στο Π. Φάληρο), που αποδέχονται τους σκοπούς του και εργάζονται για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του Συλλόγου και έχουν αποδεδειγμένα επιδείξει αγάπη για το Π. Φάληρο και τα προβλήματα του τόπου.
3.3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών στην οικονομική ενίσχυση και στην υλοποίηση του σκοπού του Σωματείου. Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3.4. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις τακτικές τους υποχρεώσεις.
Η διαγραφή των μελών, χωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν:
1) Καθυστερείται η καταβολή της συνδρομής πέραν του έτους,
2) Εμφανίζεται συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, ή αντιστρατευόμενη τους σκοπούς του Συλλόγου.
Ο διαγραφόμενος δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αμετάκλητα.
3) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο με απλή γραπτή γνωστοποίηση της πρόθεσής του ( μονομερής παραίτηση), καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές.
3.5. Δωρητές: Όποιος δώσει από χαριστική αιτία ( με δωρεά ή διάταξη τελευταίας βουλήσεως) πάνω από 1.000,00 Ευρώ στο Σωματείο ως ΄΄Δωρεά ΄΄ ανακηρύσσεται αυτόματα Μέγας Δωρητής και επίτιμο μέλος του Συνδέσμου.

Δικαιώματα Μελών
Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται :
α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.
δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.
Σημ. Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ε) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Συλλόγου.
στ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.
Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ( που αποφασίζει αμετάκλητα) που χωρεί κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου .

Υποχρεώσεις Μελών
Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν :
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
δ) Να καταβάλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε) Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτατες συνδρομές στο Σωματείο.
στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων που ασκείται από το Διοικητικό συμβούλιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 4
4.1. Πόροι του Συλλόγου συνιστούν:
α) Οι εισφορές εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρούνται και από την Γενική Συνέλευση όταν αυτή γίνει.
β) Τα προϊόντα εράνων, λαχνών, εκδηλώσεων, (χοροί, συνεστιάσεις, εκδρομές, κλπ.) και οι συνδρομές από την κυκλοφορία δελτίων, εντύπων, κλπ.
γ) Οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Οι δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και γενικά παροχές εξ ελευθεριότητας.
ε) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, εάν έχει ή αποκτήσει επιγενέστερα.
στ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο κι άλλα νομικά πρόσωπα όπως επίσης επιχορηγήσεις από ελληνικά ιδρύματα ή ιδρύματα εξωτερικού.
ζ) Επιχορηγήσεις και βοηθήματα από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου δυνάμει του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
η) Κάθε έσοδο που προέρχεται και αποδεικνύεται με νόμιμο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 5
Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ενήλικες Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα.
5.2. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και 1 μέλος το οποίο αναλαμβάνει την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα του Συλλόγου. Τα πέντε μέλη είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών του με έναν (1) αναπληρωτή τους ( ήτοι εκλέγονται πέντε αναπληρωματικά μέλη).
5.3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) και τα μέλη που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Οργανωτικού Γραμματέα δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρεί κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος.
5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
7. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως , ενώ ορίζεται και μία συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία όποιο μέλος επιθυμεί θα λαμβάνει ενημέρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν
8. Σε τελείως έκτατες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
9. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
10. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτατες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί σιωπηρώς, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
11. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :
1. Διοικεί το σωματείο.
2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
3. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
4. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
7. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
8. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
9. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
10. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
11. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
12. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
13. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
14. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
15. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων .
16. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού υλικού.
17. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
18. Προτείνει τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.
19. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο.
20. To Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του και για την περίοδο της θητείας του, μπορεί με απόφασή του να προτείνει τρία εκ των τακτικών μελών του σωματείου ως αρμόδια για τις ακόλουθες θέσεις: 1) Συντονιστής πολιτιστικών- εξωραϊστικών εκδηλώσεων 2) Συντονιστής Δημοσίων Σχέσεων- Επικοινωνίας 3) Συντονιστής Επιστημονικών και Μορφωτικών Θεμάτων. Το Διοικητικό συμβούλιο θα παύει οποτεδήποτε κατά την αιτιολογημένη κρίση του, τους απερχόμενους και θα προτείνει τους νέους υπευθύνους. Τα άτομα αυτά θα επιλέγονται με σκοπό να επιβοηθήσουν το έργο του Οργανωτικού Γραμματέα που κατατείνει στην υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
***Οι ανωτέρω θέσεις αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , υπό την έννοια ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του και αναλόγως τις περιστάσεις να προτείνει νέες θέσεις που θα εξυπηρετούν την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
21. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του , που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείων.


Σε κάθε συνεδρίασή του αποφασίζει έγκαιρα όταν παρευρίσκονται τέσσερα ( 4) τουλάχιστον μέλη του ( απαρτία) και οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες μελών Δ.Σ.

7.1. Ο Πρόεδρος:
1. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
3. Εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.
7. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
8. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
9. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
10. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
11. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.
12. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο – όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.

*** Σημειώνεται ότι ΔΕΝ μπορεί να εκλεγεί στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο το οποίο έχει εκτελέσει χρέη Προέδρου επί δύο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ θητείες. Το πρόσωπο αυτό μπορεί κανονικά να είναι υποψήφιο προς εκλογή ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο υπό άλλη ιδιότητα ( αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας, ταμίας , οργανωτικός γραμματέας) πλην αυτής του προέδρου.

7.2. Ο Αντιπρόεδρος:
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες.

7.3. Ο Γενικός Γραμματέας
1. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου, είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.
2. Προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού του Συλλόγου.
3. Φυλάττει το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
4. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα τα εντάλματα πληρωμών και τις προσκλήσεις του Συλλόγου.
5. Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Συλλόγου.
6. Τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου.
7. Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
8. Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σ’ αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

7.4. Ο Ταμίας
1. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.
2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου.
3. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που ο Σύλλογος τηρεί στη Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο.
4. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
5. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. Τηρεί επίσης τα στελέχη α) αντιγράφων των αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών που εκδίδει ο Σύλλογος, β) φάκελο που περιέχει τις αποδείξεις πληρωμών που ενεργούνται από τον Σύλλογο, γ) βιβλίο εσόδων – εξόδων και δ) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
6. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Καταθέτει επ’ ονόματι του Συλλόγου εντόκως, σε τράπεζα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 2.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του Συλλόγου. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει χρήματα, επιδεικνύοντας στην τράπεζα ένταλμα με την υπογραφή του, την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή κωλυόμενων αυτών, με τις υπογραφές των αντικαταστών τους. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινικές και αστικές ευθύνες για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή απόδειξη.
Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.5 Ο Οργανωτικός Γραμματέας.
1. Φροντίζει για την προβολή του Συλλόγου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν εκπροσωπεί ο ίδιος τον Σύλλογο αλλά φροντίζει για την προώθηση των εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κλπ. του Συλλόγου ώστε να γίνουν αυτές γνωστές στο ευρύ κοινό.
2. Φροντίζει την οργάνωση του Συλλόγου προς την ευρύτερη περιφέρεια και το σύνολο του Νομού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Οικονομικός Έλεγχος - Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 8
8.1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
8.2. Το οικονομικό έτος του Συλλόγου είναι η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
8.3. Κατά την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να έχει συντάξει:
1. Απολογισμό με συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων και τις αποφάσεις του προηγούμενου οικονομικού χρόνου
2. Ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου όπου να εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και
3. Ανάλυση των εισπράξεων και δαπανών του προηγούμενου οικονομικού χρόνου.
Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται προφορικά στην Γενική Συνέλευση.
8.4. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου γίνεται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίδιο με του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.5. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί ή καθένα χωριστά έχουν δικαίωμα κάθε χρονική στιγμή να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων ανεξαίρετα των εγγράφων οικονομικού περιεχομένου του αρχείου του Συλλόγου και της καταστάσεως των περιουσιακών της στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Άρθρο 9
9.1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική έγγραφή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις μέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
9.2. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη.
9.3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
9.5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πρώτοι πεντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι πέντε (5) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
9.6. Σε περίπτωση ισοψηφίας ,διενεργείται και πάλι ψηφοφορία μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν και σε περίπτωση που αυτή αποβεί άκαρπη διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
9.7. Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος σε οκτώ ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ο Ταμίας και ο Οργανωτικός Γραμματέας, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.


Άρθρο 10
Ελεγκτική Επιτροπή

10.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.
10.2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
10.3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε εργάσιμες (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.
10.4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι εργασίμων (20) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11

11.1. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Δι΄ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών. Όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της με συζήτηση. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
11.2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.
11.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
11.4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση τους ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτικής Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα εργάσιμες (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.
11.5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές έγγραφες προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε ( 5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και την γνωστοποίηση αυτής με πρόσκληση τοιχοκολλημένη στα γραφεία του Συλλόγου. Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Σε εξαιρετικές περιστάσεις δικαιολογείται και η προφορική πρόσκληση με σύντομη αναφορά στα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν .
11.6. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που η πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας.
11.7. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την συζήτηση.
11.8. Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως κατά την ετήσια τακτική σύνοδο, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:
1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

3. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
5. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
7. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.
9. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
10. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 12
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

11.1. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου ( εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ ή Δικηγόρο, εκτός κι αν ο Γραμματέας κάνει κατά την κρίση του αποδεκτό και άλλο σχετικό έγγραφο)
11.2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν είναι παρόντα.
11.3. Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει θέματα πρέπει να είναι μυστική, ενώ κάθε ψηφοφορία για γενικά θέματα γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση.
11.4. Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του Συλλόγου γίνονται κάτω από τον έλεγχο εφορευτικής επιτροπής από τρία τακτικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.
11.5. Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.
11.6. Οι μυστικές ψηφοφορίες, γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοφόρος, αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά του από την εφορευτική επιτροπή, παίρνει από αυτήν τον φάκελο και το ψηφοδέλτιο . Ο φάκελος είναι σφραγισμένος και μονογραφημένος από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο ψηφοφόρος ρίχνει τον φάκελο μόνος του στην κάλπη που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Ειδικά για τις αρχαιρεσίες, κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας έως 5 σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 2 για την Εξελεγκτική Επιτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Συνέλευση καθορίζει την ώρα που θα τελειώνει η ψηφοφορία.
11.7. Η ψήφος είναι άκυρη, αν στον φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, ή αν από τον φάκελο ή το ψηφοδέλτιο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας με διαφορετικά σημεία.
11.8. Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφο δήλωση του υποψηφίου που κατατίθεται στον Σύλλογο πέντε ( 5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
11.9. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται οι 5 υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος σε οκτώ ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Οργανωτικός Γραμματέας.
11.10. Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
11.11. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
11.12. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 13
Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

13.1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος. Mέλος Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικό ή αναπληρωματικό) άλλου τοπικού Συλλόγου με έδρα το Π. Φάλήρο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να είναι υποψήφιο ούτε και να εκλεγεί μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του παρόντος σωματείου.

Άρθρο 14
Τροποποίηση Καταστατικού

14.1. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία (παρόντα μέλη το 50% συν 1 μελών τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα 3/4αυτών).
14.2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 15
Εσωτερικοί Κανονισμοί

15.1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
15.2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.
15.3 Κατά τα λοιπά και εφόσον στο παρόν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, ισχύει η ειδική νομοθεσία του ΑΚ για τα σωματεία .

Άρθρο 16
Σφραγίδα Σήμα

16.1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.
16.2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει η Γενική Συνέλευση μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 17
Βιβλία Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:
Α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά, αιρετά, επίτιμα).
Β. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.
Δ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
Ε. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

Άρθρο 18
Διάλυση Σωματείου

18.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
18.2. Την διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
18.3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.


Άρθρο 19
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.
Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που απαιτείται για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεώς του πρέπει να ληφθεί πριν επέλθει η διάλυση . Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η λήψη απόφασης , η περιουσία μεταβιβάζεται αυτοδικαίως εις τον Δήμον Παλαιού Φαλήρου.

Άρθρο 20
Γενικές Διατάξεις

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό λύνεται και ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής περί σωματείων Νομοθεσίας.
Το παρόν καταστατικό αναγνώστηκε και ψηφίστηκε, κατ’ άρθρον και στο σύνολό του, υπογράφτηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής σήμερα την 12/11/2015 ημέρα Πέμπτη από όλα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.


Άρθρο 21
Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα εγκρίνεται ομόφωνα σήμερα 12 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ από τα ιδρυτικά του μέλη στο

Έδρα: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

*** Στο τέλος έπονται οι υπογραφές των 31 ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ , που αποτελούν με το παρόν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο.

Κύλιση στην Αρχή
faliros.gr designed by efuture.gr
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account